Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

                                                                                                                                          Prawo Oświatowe 

 

 

PRZYJAZNA

Troszczymy się o dzieci, szanujemy rodziców, dbamy o życzliwą atmosferę.

 

INSPIRUJĄCA

Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie. Dostosowujemy  metody pracy do dziecka. Proponujemy wiele różnych rodzajów zajęć dodatkowych - od sportowych do naukowych i rozrywkowych.

 

BEZPIECZNA

Jesteśmy kameralną, jednozmianową placówką. Nauczyciele i pracownicy szkoły znają uczniów, uczniowie znają się między sobą. Dbamy o ład i porządek na terenie szkoły.

WIADOMOŚCI

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
  04-703 WARSZAWA
  ul. Pożaryskiego 2
 • Sekretariat:
  22 277 11 19
  22 277 11 51

  Portiernia:
  22 277 11 17

  Intendent:
  22 277 11 22

  Świetlica:
  22 277 11 16

  Pedagog
  22 277 11 14

Środa 17.10.2018

Galeria zdjęć