Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta

 

Nawigacja


Dokumenty

Dofinansowanie do zakupu podręczników

 

1/ Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10.09.2013.

2/ Pomoc na zakup podręczników mogą otrzymać uczniowie klas I- III oraz klas V:

a/ z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto;

b/ dla uczniów klas pierwszych (tylko i wyłącznie) jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł  netto

3/ do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

4/ Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) lub rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.

5/ Ponadto o dofinansowanie do zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów z klas I – VI, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy tylko uczniów:

- słabo widzących;

- niesłyszących;

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

- oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

         Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.